Skip to content

Usługi prawne​

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym. Prowadzimy sprawy małżeńskie o rozwód i separację. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną ocenę szans na rozwód z orzeczeniem o winie, sporządzanie pozwu oraz reprezentację przed sądem. Ponadto jesteśmy aktywni w branży nieruchomości, sprawach spadkowych, prawie pracy i prawie karnym. Zapraszamy do kontaktu, również jeżeli potrzebujesz wyłącznie samej konsultacji prawnej.

Usługi prawne, kancelaria radcy prawnego w Gdańsku

Usługi prawne Gdańsk​​

Nasze biuro znajduje się w Gdańsku ale nasze usługi dostępne są zarówno w trójmieście, woj. pomorskim jak i całym kraju. Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w prawie rodzinnym, spadkowym, nieruchomościach, prawie pracy i prawie karnym. Jako, że nasze kompetencje wykraczają poza standardowe ramy usług prawnych do działań na rzecz naszych klientów włączamy kompetencje detektywistyczne. Jesteśmy w stanie zweryfikować posiadane i zdobyć nowe dowody do każdego typu sprawy sądowej.

Usługi prawne dla klientów indywidualnych​​

Sprawy małżeńskie – rozwód / separacja ​

Ocena czy są szanse na rozwód z orzeczeniem o winie. Ocena czy warto wnosić o orzeczenie separacji. Sporządzanie pozwów o rozwód / separację. Reprezentacja przed sądem w sprawach o rozwód / separację. Prowadzenie spraw o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, a także spraw o unieważnienie małżeństwa.

Sprawy ze stosunków między rodzicami ​a dziećmi

Sporządzanie wniosków o powierzenie władzy rodzicielskiej, jej ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie. Sporządzanie wniosków o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ich zmianę lub ograniczenie. Sporządzanie pozwów o alimenty, ich obniżenie lub podwyższenie. Sporządzanie pozwów o wygaśnięcie obowiązków alimentacyjnych. Sporządzanie wniosków o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka dotyczących m.in. miejsca pobytu, zgody na wydanie paszportu, wyjazdu dziecka za granicę, wyboru szkoły a także sposobu leczenia. Sporządzanie pozwów o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa.

Podział majątku ​

Przygotowywanie wniosków o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeństwa. Przygotowywanie wniosków o zniesienie współwłasności ruchomości oraz nieruchomości m. in. budynków, lokali mieszkalnych czy nieruchomości gruntowych.

Nieruchomości -zasiedzenie / służebność

Dokonywanie analizy stanu prawnego nieruchomości. Przygotowywanie oraz weryfikacja umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu lokali użytkowych położonych w galeriach handlowych oraz centrach logistycznych. Weryfikacja umów deweloperskich pod kątem stosowania klauzul abuzywnych przez dewelopera. Reprezentowanie zarówno wnioskodawców jak i uczestników w postępowaniach o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. Prowadzenie postępowań o ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności drogi koniecznej. Prowadzenie postępowań o wydanie nieruchomości oraz o naruszenie posiadania nieruchomości.

Sprawy spadkowe

Kompleksowe doradztwo w zakresie rozwiązań prawnych w zakresie rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, ustalenie nieważności testamentu, unieważnienie testamentu.

Prawo pracy

Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych na podstawie których będą świadczone usługi (m.in. umów zlecenia, umów o dzieło). Przygotowanie umów o zakazie konkurencji oraz umów o odpowiedzialności materialnej pracowników. Sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz innych wewnątrzzakładowych dokumentów z zakresu prawa pracy. Reprezentacja w postępowaniach sądowych zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy – m. in. w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.

Sprawy karne

Przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Reprezentowanie pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego, jako oskarżyciela posiłkowego. Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.

Usługi prawne dla klientów biznesowych

Zakładanie / rejestracja spółek

Doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prawnej i podatkowej planowanej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych pozwalających na zoptymalizowanie zobowiązań podatkowych. Sporządzanie umów spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego (m.in. spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a także tekstów statutów spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Audyty prawne

Przeprowadzanie audytów prawnych podmiotów gospodarczych w celu weryfikacji ich stanu prawnego oraz identyfikacji ryzyk prawnych, przed dokonaniem transakcji przejęcia podmiotu gospodarczego lub transakcji nabycia udziałów/akcji w kapitale zakładowym audytowanego podmiotu. Prezentacja wyników audytów wraz z rekomendacjami dotyczącymi wdrożenia działań naprawczych. Nadzór nad procesami wdrożenia działań naprawczych w audytowanych podmiotach.

Przekształcenia / łączenia / podziały

Kompleksowa realizacja procesów przekształceń spółek prawa handlowego. Realizacja procesów przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe. Przeprowadzanie procesów łączeń spółek prawa handlowego. Przeprowadzanie procesów podziałów spółek kapitałowych.

Umowy wspólników / akcjonariuszy

Przygotowywanie oraz weryfikacja umów wspólników/akcjonariuszy z uwzględnieniem uzgodnień biznesowych. Przedstawianie oraz wdrażanie rozwiązań zabezpieczających interesy finansowe i prawne każdego ze wspólników/akcjonariuszy.

Umowy inwestycyjne

Przygotowywanie oraz weryfikacja umów inwestycyjnych z uwzględnieniem uzgodnień biznesowych oraz interesów finansowych i prawnych Klienta.

Programy motywacyjne

Przygotowywanie i wdrażanie programów opcji menedżerskich oraz programów motywacyjnych dla kluczowych osób zarządzających spółką.

Kontrakty menadżerskie

Przygotowywanie, weryfikacja i negocjowanie kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji.

Obsługa koroporacyjna

Obsługa organów spółek kapitałowych – posiedzeń Rad Nadzorczych/Komisji Rewizyjnych oraz Zarządów. Kompleksowa obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy (w tym walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). Sporządzanie regulaminów zarządów, rad nadzorczych/komisji rewizyjnych a także instrukcji oraz zarządzeń w/w organów, oraz innych dokumentów wewnątrzkorporacyjnych. Prowadzenie postępowań rejestracyjnych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Udzielanie wsparcia w sporach powstałych na tle korporacyjnych, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Doradztwo prawne i podatkowe dla podmiotów gospodarczych w bieżących sprawach. Przygotowywanie oraz negocjowanie umów których stroną są podmioty gospodarcze. Sporządzanie opinii oraz analiz prawnych i podatkowych, ze wskazaniem obszarów ryzyk wraz z przedstawianiem rekomendacji w zakresie minimalizacji potencjalnych ryzyk prawnych i podatkowych. Reprezentacja podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Likwidacja spółek

Kompleksowe prowadzenie procesów likwidacji spółek prawa handlowego. Przeprowadzanie procesów zakończenia działalności spółek prawa handlowego, bez przeprowadzania procesu likwidacji.