Skip to content
Alimenty po rozwodzie dla małżonka

Alimenty dla byłego małżonka po rozwodzie

Na skutek orzeczenia rozwodu byli małżonkowie mogą żądać względem siebie świadczeń alimentacyjnych. Przesłanki oraz warunki świadczenia względem siebie przez byłych małżonków świadczeń alimentacyjnych zostały określone w art. 60 § 1 – 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 Poz. 682 t.j.).

Koronną zasadą dotyczącą roszczeń alimentacyjnych pomiędzy byłymi małżonkami, jest zasada, iż małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nie może domagać się zasądzenia alimentów na jego rzecz. Małżonek taki może być jedynie małżonkiem zobowiązanym z tytułu alimentów, ale nie uprawnionym do żądania zasądzenia na jego rzecz świadczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka.

W sytuacji gdy na skutek orzeczenia rozwodu:

  1. oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego, lub
  2. żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

podstawę do zasądzenia alimentów stanowi art. 60 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym małżonek który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom małżonka żądającego zasądzenia alimentów oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym małżonka zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych.

Oboje małżonkowie winni bądź oboje małżonkowie niewinni. Czym jest niedostatek?

Jak wskazano powyżej, w przypadku gdy oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego oraz w przypadku gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego podstawą do żądania przez jednego z małżonków zasądzenia na jego rzecz alimentów jest znajdowanie się przez tego małżonka w niedostatku.

W powszechnie obowiązujących przepisach brak jest definicji niedostatku. W orzecznictwie sądów rodzinnych przyjęto pogląd, iż niedostatek oznacza brak jakichkolwiek środków utrzymania, jak i sytuację, kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb. Z kolei usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni małżonkowi żądającemu zasądzenia na jego rzecz alimentów normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i potrzeb.

Podkreślić należy, iż małżonek żądający zasądzenia na jego rzecz alimentów powinien w pierwszej kolejności tj. przed wniesieniem pozwu o zasądzenie alimentów, wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb własnych. Ponadto, sąd rodzinny oceniając zasadność zasądzenia alimentów na rzecz małżonka pozostającego w niedostatku, powinien uwzględnić możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych, dlatego też dla oceny zaistnienia przesłanki niedostatku konieczne jest porównanie sytuacji materialnej byłych małżonków.

Gdy tylko jeden małżonek winny. Pogorszenie sytuacji materialnej na skutek rozwodu.

W sytuacji gdy na skutek orzeczenia rozwodu wyłącznie jeden z małżonków został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego podstawą do zasądzenia alimentów jest art. 60 § 2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Artykuł 60 § 2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy orzeczenie rozwodu nastąpiło z winy wyłącznie jednego małżonka. Wystarczającą przesłanką żądania przez małżonka niewinnego zasądzenia na jego rzecz alimentów jest pogorszenie jego sytuacji materialnej na skutek orzeczenia rozwodu. Niewinny małżonek żądający zasądzenia na jego rzecz alimentów nie musi wykazywać, że rozwód pogorszył jego sytuację materialną, albowiem to sąd w toku postępowania o zasądzenie alimentów powinien porównać sytuację, w jakiej znajduje się niewinny małżonek po rozwodzie, z sytuacją w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony a pożycie małżonków byłoby dalej kontynuowane.

Należy mieć także na uwadze, że małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, poza możliwością domagania się alimentów na podstawie art. 60 § 2 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, może domagać się alimentów od małżonka wyłącznie winnego tego rozkładu także na podstawie art. 60 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy i przy wykazaniu wymienionych tam przesłanek tj. przesłanki znajdowania się w niedostatku. Małżonek niewinny rozkładu pożycia może zatem domagać się od małżonka, który uznany został za wyłącznie winnego rozpadu rodziny, alimentów także wówczas, gdy znalazł się w niedostatku i z tej przyczyny nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb wywołanych nie rozwodem, ale inną zmianą sytuacji życiowej.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż obowiązek alimentacyjny małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów wygasa w przypadku zawarcia przez małżonka na rzecz którego zostały zasądzone alimenty nowego związku małżeńskiego. Jednakże obowiązek alimentacyjny nie wygasa w przypadku gdy małżonek zobowiązany do płacenia alimentów sam zawrze nowy związek małżeński. Okoliczność ta może mieć wpływ jedynie na zakres obowiązku małżonka zobowiązanego do płacenia alimentów.

Z kolei, jeżeli zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a uprawnionym do alimentów jest także małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego to obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. W wyjątkowych przypadkach sąd na żądanie małżonka uprawnionego do alimentów może przedłużyć wskazany termin.

Powyższe czasowe ograniczenie obowiązku alimentacyjnego nie dotyczy sytuacji, gdy zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek ponoszący winę za rozkład pożycia małżeńskiego, i to niezależnie od tego czy jest on zobowiązany w stosunku do małżonka, który także ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego czy w stosunku do małżonka który takiej winy nie ponosi.

Na marginesie wskazać należy, iż pozostawanie w konkubinacie przez małżonka uprawnionego do otrzymywana alimentów nie stanowi ustawowej przesłanki wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego drugiego z rozwiedzionych małżonków, ale może mieć wpływ na określenie zakresu usprawiedliwionych potrzeb małżonka uprawnionego do otrzymywania alimentów.

Dlaczego tak ważne są działania prywatnych detektywów z agencji detektywistyczno-prawnej?

Prywatni detektywi działający w ramach agencji detektywistyczno-prawnej pomogą Państwu zgromadzić materiał dowodowy pozwalający ustalić aktualną sytuację majątkową Państwa byłego małżonka. Zebrane przez prawnika detektywa materiały dowodowe pozwolą w toku postępowania sądowego w sprawie o zasądzenie alimentów potwierdzić, iż małżonek żądający od Państwa zasądzenia na jego rzecz alimentów nie znajduje się w niedostatku, albo iż na skutek orzeczenia rozwodu nie pogorszyła się jego sytuacja majątkowa.

Udowodnienie powyższych okoliczności w toku postępowania sądowego skutkować będzie oddaleniem powództwa małżonka żądającego zasądzenia od Państwa na jego rzecz alimentów. Dzięki temu zaoszczędzą Państwo w przyszłości znaczne środki finansowe, które musielibyście Państwo przeznaczyć na zapłatę alimentów na rzecz byłego małżonka, gdyby prywatni detektywi nie zgromadzili materiału dowodowego potwierdzającego, iż małżonek żądający od Państwa alimentów w rzeczywistości nie znajduje się w niedostatku oraz, iż na skutek orzeczenia rozwodu w rzeczywistości nie pogorszyła się jego sytuacja majątkowa.

Nasze usługi:
Sprawy rozwodowe Gdańsk
Radca prawny detektyw Gdańsk
Usługi detektywistyczne Gdańsk
Usługi prawne Gdańsk

< Powrót do bloga