Skip to content

Poszukiwanie rodziców biologicznych i rodzeństwa

Jedni wiedzą od samego początku, inni dowiadują się przypadkiem, inni przeczuwając, że „coś jest nie tak” przeprowadzają śledztwo na własną rękę przeszukując rejestry urzędów stanu cywilnego lub przeprowadzając wywiad w rodzinie. Każde z nich jednak dochodzi w końcu do tego samego punktu. Wraz z powzięciem wiadomości, że jest się adoptowanym przychodzi pewność, że w przeszłości na początku ich życia rozegrał się dramat. Nikt nie oddaje przecież dziecka bez powodu. Poszukiwanie rodziców biologicznych jest bolesnym procesem – nie tylko dla poszukujących – także dla ich rodziców adopcyjnych oraz poszukiwanych. Szukający swoich korzeni są świadomi, że odkrywanie własnego pochodzenia bywa trudne i nie zawsze dociera się do tego, co chciałoby się zobaczyć. Niektórych przed poszukiwaniami hamuje poczucie winy względem rodziców adopcyjnych, czasem strach przed byciem odrzuconym przez biologiczną rodzinę po raz kolejny, przede wszystkim jednak – świadomość, że na końcu poszukiwań trzeba będzie stanąć twarzą w twarz z osobą, która powinna być najbliższą, a z nieznanych powodów postanowiła w przeszłości zerwać z nami wszelką więź. Nie wszyscy czują się na siłach na taką konfrontację. Do tego dochodzi często brak wiedzy gdzie i jak szukać. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy prawnika detektywa.

Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji dotyczących poszukiwań rodziny biologicznej:

Rodziny biologicznej może szukać tylko dziecko, które było adoptowane. Nie odwrotnie.

Wahając się nad rozpoczęciem poszukiwań biologicznych rodziców, należy odrzucić myśli typu „gdyby chcieli, to by mnie odnaleźli”. Miejscem, w którym urywa się historia dla rodziny biologicznej jest sąd. Tam następuje zerwanie więzów rodziców biologicznych z dzieckiem, którego się zrzekli, lub wobec którego zostały im odebrane prawa rodzicielskie. Żadna instytucja państwowa nie pomoże rodzicom biologicznym w poszukiwaniu dziecka, które zostało oddane do adopcji. Prawo w takiej sytuacji chroni dziecko. Dziecko nie miało wpływu na to jak ułożyła się jego historia i to jemu – i tylko jemu – przyznano prawo, aby tą przeszłość dobrowolnie poznawać.

Adoptowane w dzieciństwie dziecko może rozpocząć poszukiwania po osiągnięciu pełnoletności.

Pierwszym krokiem poszukiwania biologicznej rodziny jest zazwyczaj pozyskanie danych dziecka sprzed adopcji. Dane takie jak: imię i nazwisko sprzed adopcji, stary pesel, imiona i nazwiska rodziców biologicznych znajdują się w postanowieniu, w którym orzeczona jest adopcja (przysposobienie). W postanowieniu o przysposobieniu znajduje się również numer aktu urodzenia sporządzonego we właściwym dla miejsca urodzenia urzędzie stanu cywilnego zawierający poprzednie dane dziecka. Powyższemu aktowi urodzenia (nieformalnie nazywanemu pierwotnym) towarzyszy sygnatura akt sprawy dotyczącej zrzeczenia się lub pozbawienia praw rodzicielskich rodziców biologicznych. Znając sygnaturę akt sprawy, jesteśmy w stanie odszukać ją we właściwym sądzie, uzyskać do niej wgląd i poznać takie dane, jak personalia i adres zamieszkania rodziców biologicznych, jak również posiąść wiedzę o ewentualnym rodzeństwie. Wgląd do akt sprawy sąd udostępnia zainteresowanemu, jeżeli osiągnął pełnoletność. Poszukujący rodziny biologicznej nie zawsze jednak dysponują postanowieniem o przysposobieniu, pierwsze informacje zdobywa się zazwyczaj pozyskując dane z urzędów stanu cywilnego.

W akcje urodzenia osoby adoptowanej może nie być żadnej wzmianki świadczącej o adopcji. Osoby adoptowane mogą posiadać dwa różne akty urodzenia.

Dzieje się tak, gdy pomiędzy adoptowanym dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi dochodzi do przysposobienia całkowitego (w polskim prawie rozróżniamy trzy rodzaje przysposobienia: pełne, pełne nierozwiązywalne – tzw. całkowite oraz niepełne). Przysposobienie całkowite wywołuje najdalej idące skutki w sytuacji prawnej przysposobionego i przysposabiającego. Przysposobienie to charakteryzuje się przede wszystkim nierozerwalnością i pełną tajemnicą.

Przysposabianemu sporządzany jest nowy akt urodzenia, w którym jako rodziców wpisuje się dane rodziców adopcyjnych (tak, jakby by byli rodzicami biologicznymi adoptowanego). W dotychczasowym akcie urodzenia (który wyżej nazwaliśmy nieformalnie pierwotnym) fakt sporządzenia nowego aktu urodzenia odnotowuje się w formie wzmianki – od tej pory nie podlega on ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów; można powiedzieć, że jest „wycofywany z obiegu”. Od tego momentu, gdy przysposobiony zwraca się do urzędu stanu cywilnego o odpis aktu urodzenia, otrzymuje odpis z nowego aktu, w którym brak jest jakichkolwiek danych o poprzedniej rodzinie, czy fakcie samego przysposobienia. Nowy akt sporządzony jest tak, jakby przysposabiający byli rodzicami biologicznymi dziecka, a do samego przysposobienia nigdy nie doszło.

W takiej sytuacji jedyną wskazówką mogącą świadczyć, że w przeszłości doszło do adopcji i w konsekwencji wydania nowego aktu, jest data sporządzenia aktu urodzenia widoczna na odpisie zupełnym (na odpisie skróconym brak jest takiej daty). Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 1 marca 2015 r. na zgłoszenie urodzenia dziecka do urzędu stanu cywilnego obowiązywał 14-dniowy termin liczony od daty jego narodzin. Tym samym, jeżeli data sporządzenia aktu urodzenia odbiega znacząco od daty narodzin, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przeszłości doszło do przysposobienia i sporządzenia nowego aktu urodzenia. Jak już wspomnieliśmy wyżej, z dotychczasowego aktu urodzenia nie sporządza się odpisów, przysposobiony jednak może zapoznać się z informacjami zawartymi w „starym” akcie urodzenia powołując się na art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2064). Zgodnie z w/w przepisem odpis zupełny dotychczasowego (czyli „starego”) aktu urodzenia wraz z dokumentami z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, może być wydany na wniosek dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Pozyskanie danych z rejestrów urzędowych jest pierwszym i najprostszym etapem poszukiwania biologicznej rodziny. Kolejnym krokiem jest „fizyczne” odnalezienie jej członków. Biorąc po uwagę, że dane pozyskane przez poszukującego pochodzą z chwili zrzeczenia się lub odebrania biologicznym rodzicom praw rodzicielskich – czyli sprzed co najmniej kilkunastu lat, należy liczyć się z tym, że są po prostu nieaktualne. Rodzina mogła nie tylko zmienić adres zamieszkania, ale również dane osobowe – zrzeczenia się praw rodzicielskich dokonują głównie młode, niezamężne kobiety – w chwili, gdy dziecko adoptowane rozpoczyna poszukiwania rodziny – często noszą już one nowe nazwiska i mają nowe rodziny. Nieodłącznym elementem poszukiwań stają się wtedy wywiady środowiskowe – pozyskiwanie informacji od sąsiadów, znajomych i krewnych rodziny biologicznej, których odnalezienie również często przysparza wiele trudności i wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu. Właśnie w takich przypadkach warto zastanowić się nad pomocą profesjonalisty.

Prywatny detektyw działający w ramach agencji detektywistyczno-prawnej może dołączyć na każdym z powyższych etapów lub prowadzić cały proces poszukiwań od samego początku. Korzystając z pomocy biura detektywistycznego, podczas działań nie jesteście Państwo bezpośrednio zaangażowani emocjonalnie, nie narażacie również Państwo rodziny biologicznej na bezpośrednią konfrontację „z zaskoczenia”. Obie strony zyskują potrzebny czas na oswojenie się z nową sytuacją. Możecie poprzestać Państwo na informacjach o biologicznej rodzinie zebranych przez agencję detektywistyczno-prawną lub – jeżeli taka jest wola obu stron – detektyw doprowadzi do spotkania obu stron.

Nasze usługi:
Sprawy rozwodowe Gdańsk
Radca prawny detektyw Gdańsk
Usługi detektywistyczne Gdańsk
Usługi prawne Gdańsk

< Powrót do bloga